Russian Military Tactical Pack Waist Thigh Drop Leg Bag Belt Pouch digital camo

Russian Military Tactical Pack Waist Thigh Drop Leg Bag Belt Pouch digital flora camo EMR

Fit Waist: max 127cm, min 85cm

Fit Thigh: max 88cm, min 53cm

Weight: about 550g

34,99 €
$37.65