Soviet Russian VDV Airborne Logo Keychain Keyring Round